godlo

Komornik Sądowy
Marcin Gołda

Przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 345
telefon: +48 32 777 21 39
email: zabrze.golda@komornik.pl

Właściwośc komornika

Właś›ciwość‡ komornika

Komornik Są…dowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcin Goł‚da prowadzi postępowania egzekucyjne nie tylko w granicach swojej wł‚aściwoś›ci ale również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(art 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).
WŁAŚCIWOŚĆ OGÓLNA

Komornik Sądowy przy Są…dzie Rejonowym w Zabrzu Marcin Goł‚da Kancelaria Komornicza w Zabrzu ul. Pawliczka 25 zgodnie z treścią Art. 7 ust. 1 - Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.97.133.882), który stanowi, że rewirem komorniczym jest obszar wł‚aściwości Są…du Rejonowego = wł‚aś›ciwy jest do cał‚ego obszaru wł‚aś›ciwości Są…du Rejonowego w Zabrzu.
WŁAŚCIWOŚĆ Z WYBORU
PRAWO WYBORU KOMORNIKA - PROWADZENIE CZYNNOŚCI POZA REWIREM

Art.8 ust 5 "Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomoś›ci oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik dział‚a poza obszarem swojego rewiru komorniczego."

Art. 8 ust. 6 "Wierzyciel, dokonują…c wyboru komornika, skł‚ada wraz z wnioskiem o wszczę™cie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika".
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.97.133.882)Kancelaria komorniczna

Kancelaria

Wnioski do pobrania

Wnioski

Licytacje

Licytacje

Właściwość komornika

Właściwość

Kontakt z nami

Kontakt

Odnośniki

Odnośniki